Strona Głowna / Perspektywa finansowa 2014-2020 / Programy Operacyjne

Programy Operacyjne

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności będą inwestowane poprzez 6 krajowych programów operacyjnych (w tym poprzez jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej – lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Punktem odniesienia dla ich konstrukcji jest umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Krajowe programy operacyjne obecnie są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską.

Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia poniższa tabela.

Podział środków unijnych na programy krajowe

 Program Infrastruktura i Środowisko

 27,41 mld euro

 Program Inteligentny Rozwój

 8,61 mld euro

 Program Polska Cyfrowa

 2,17 mld euro

 Program Wiedza Edukacja Rozwój

 4,69 mld euro

 Program Polska Wschodnia

 2 mld euro

 Program Pomoc Techniczna

 700,12 mln euro

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia poniższa tabela.

WOJEWÓDZTWO 

 CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO
CENY BIEŻĄCE, EURO

Dolnośląskie 

2 252 546 589 

Kujawsko-Pomorskie 

1 903 540 287

Lubelskie 

2 230 958 174

Lubuskie

906 929 693

Łódzkie

2 256 049 115 

Małopolskie

2 878 215 972

Opolskie

944 967 792

Podkarpackie

2 114 243 760

Podlaskie

1 213 595 877

Pomorskie

1 864 811 698

Śląskie

3 476 937 134

Świętokrzyskie

1 364 543 593

Warmińsko-Mazurskie

1 728 272 095

Wielkopolskie

2 450 206 417

Zachodniopomorskie 

1 601 239 216

Razem 15

29 187 057 412

Mazowieckie

2 089 840 138

Razem 16

31 276 897 550Programy Operacyjne są negocjowane z Komisją Europejską i ich ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanych tutaj projektach.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - stan na 10 stycznia 2014 r.

Inteligentny rozwój, rozumiany jako wzrost gospodarczy oparty na wiedzy i innowacji, jest jednym spośród trzech priorytetów strategii Europa 2020. Dokument ten wskazuje, że innowacyjność europejskiej gospodarki na tle innych krajów wysokorozwiniętych jest nadal niewystarczająca. Udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową w PKB kształtuje się na poziomie ok. 2% w UE, podczas gdy w USA jest to blisko 3%, a w Korei Południowej ok. 3,7%. Różnice te wynikają przede wszystkim z poziomu inwestycji sektora prywatnego. Cel, jaki został postawiony przed Unią Europejską w zakresie rozwoju inteligentnego, to przeznaczenie 3% PKB na B+R w 2020 r. Do osiągnięcia tego celu powinien przyczynić się nie tylko wzrost nakładów na B+R, ale także zmiana struktury tych nakładów oraz poprawa warunków dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez sektor prywatny.

Wskazany w strategii Europa 2020 cel, dotyczący zwiększenia nakładów na B+R, został dostosowany do możliwości realizacyjnych poszczególnych państw członkowskich UE. Zobowiązanie dla Polski dotyczy przeznaczenia 1,7% PKB na B+R w 2020 r.

Program jest negocjowany z Komisją Europejską i jego ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanym tutaj projekcie.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - stan na 8 stycznia 2014 r.

Koncepcja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 jest odpowiedzią na wyzwania związane z przyjęciem ambitnych celów rozwojowych zaadresowanych do Polityki Spójności w zakresie infrastruktury rozwoju zrównoważonego, przy jednoczesnym dostosowaniu tych celów do krajowych uwarunkowań. Zgodnie ze strategią Europa 2020, rozwój zrównoważony oznacza budowanie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, tj. jednocześnie uwzględniającej wymiar środowiskowy, społeczny i gospodarczy działań.

Struktura programu składa się z czterech głównych celów tematycznych tworzących cztery podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport zrównoważony) oraz w ograniczonym zakresie komplementarnych działań w ramach celu tematycznego 9, dotyczących kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia.

Program jest negocjowany z Komisją Europejską i jego ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanym tutaj projekcie.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - stan na 8 stycznia 2014 r.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia PO WER.

Program jest negocjowany z Komisją Europejską i jego ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanym niżej projekcie.


Program Operacyjny Polska Cyfrowa i szczegółowy opis priorytetów

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Informacja o konkursie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków

Wnioski w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych należy składać w terminie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2015 r.


Miejsce składania wniosków

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy wykorzystać formularz wniosku, który będzie dostępny w katalogu usług publicznych na platformie ePUAP oraz za pośrednictwem strony internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Link prowadzi do serwisu zewnętrznego i przesłać wniosek wraz z załącznikami na adres elektronicznej skrzynki podawczej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie: /2yki7sk30g/nabory21popc

Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w biurze podawczym pod adresem:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 30% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 800 000 000,00 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 145 500 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Niezbędne dokumenty

Takie dokumenty jak:

  • regulamin konkursu,
  • wzór wniosku o dofinansowanie,
  • wzór umowy o dofinansowanie
  • oraz informacje dotyczące środków odwoławczych przysługujących składającemu wniosek

zostały opublikowane na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, instytucji odpowiedzialnej za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa - stan na 10 stycznia 2014 r.

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Sposób wdrażania e-usług publicznych będzie zawierał mechanizmy zapobiegające zjawisku „digitalizacji biurokracji”, wymuszające pozytywny wpływ projektów na procesy administracyjne. Zaplanowane w programie wsparcie kompetencji cyfrowych zwiększy liczbę osób dokształcających się w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a więc w obszarze, który posiada szczególne znaczenie dla jakości życia, partycypacji w życiu społecznym, a często również dla konkurencyjności na rynku pracy.

Program jest negocjowany z Komisją Europejską i jego ostateczny kształt będzie inny niż w prezentowanym tutaj projekcie.

Newsletter

Udostępnij artykuł