Strona Głowna / Fundusze europejskie / Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce

Projekt ma na celu nawiązanie współpracy, wymianę najlepszych praktyk oraz know-how, dotyczących prowadzenia dialogu społecznego. Działania te mają na celu zwiększenie efektywności Pracodawców RP w dialogu społecznym i przygotowanie organizacji do przeprowadzenia skutecznej kampanii na rzecz zmian w podatku VAT.

Liczymy na to, że zdobyta we współpracy ze Schweizerischer Gewerbeverband Svg (SGV-USAM) wiedza poprawi nasz sposób działania w debacie publicznej i uczyni nas skuteczniejszymi w kształtowaniu warunków ekonomiczno-politycznych dla rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt w szczególności koncentruje się na doświadczeniach szwajcarskiej organizacji pracodawców (SGV-USAM) w przeprowadzeniu zmian w podatku VAT. Dostrzegamy potrzebę zmiany rozwiązań w tym zakresie w Polsce – mogą one mieć duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości – w tym w szczególności dla rozwoju MŚP, które stanowią ok. 99% polskich firm (a których znaczenie dla polskiej gospodarki jest ogromne - wytwarzają 33% PKB i zatrudniają 30% ogółu osób pracujących). Jednak w ostatnich latach maleje liczba aktywnych firm, zmniejsza się też skłonność do tworzenia nowych. Dzieje się tak m.in. z powodu istniejących barier rozwoju, w tym braku przejrzystości i jasności prawa podatkowego. Ze względu na ciągłą zmienność oraz niejednoznaczność przepisów dot. VAT system podatkowy w Polsce jest niezwykle skomplikowany i niezrozumiały dla przedsiębiorców, a stawki – niekorzystne dla rozwoju przedsiębiorczości.

Niezbędna wydaje się próba poprawienia tej sytuacji – poprzez wypracowanie propozycji zmian, co będzie możliwe przy okazji poznania szwajcarskich doświadczeń w tym zakresie i przygotowanie strategii ich wdrożenia w Polsce. Do realizacji projektu we współpracy z SGV-USAM skłonił nas fakt, że jako jedynej organizacji pracodawców udało się – w wyniku długotrwałej kampanii informacyjno-promocyjnej – doprowadzić do zmian podatkowych przy akceptacji innych partnerów społecznych. W wyniku reformpromowanych przez Schweizerischer Gewerbeverband znacznie wzrósł poziom przedsiębiorczości w Szwajcarii.

Działania podjęte w ramach projektu obejmują m.in. przeprowadzenie kompleksowego badania polskich firm sektora MŚP pod kątem problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi. Organizowane są także wizyty studyjne, w trakcie których dojdzie do wymiany wiedzy na temat metod skutecznego działania na polu dialogu społecznego w zakresie zmian podatkowych. Przygotowujemy także eksperckie analiz dotyczące podatku VAT – w tym problemów MŚP związanych z jego rozliczeniem; wpływu podatku na rozwój przedsiębiorczości w Polsce i innych krajach europejskich. Powstaje również platforma szkoleń e-learningowych, wspierająca firmy z sektora MŚP w rozliczaniu podatku VAT.

Czas realizacji: 1 lipca 2013 r. – 30 września 2014 r.

Kwota dotacji: 745 621,00 zł.

Partnerzy: Schweizerischer Gewerbeverband Sgv (Szwajcaria)

Cel główny: Nawiązanie współpracy, wymiana najlepszych praktyk i know–how, dotyczących prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy Pracodawcami RP a Schweizerischer Gewerbeverband (partnerem szwajcarskim).

Cele szczegółowe:

  • Wzrost wiedzy na temat techniki i narzędzi prowadzenia skutecznego dialogu i konsultacji społecznych, w tym w szczególności w obszarze zmian podatkowych.
  • Zwiększenie skuteczności działań Pracodawców RP w kształtowaniu warunków ekonomiczno-politycznych dla rozwoju przedsiębiorczości.
  • Zwiększenie zaangażowania sektora MŚP w dialog i konsultacje społeczne.
  • Wzrost wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych w Polsce i Szwajcarii, w celu nawiązywania współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi a szwajcarskimi przedsiębiorcami.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Newsletter

Udostępnij artykuł