Strona Głowna / Fundusze europejskie / Rola europejskiego i krajowego dialogu społecznego w przekształceniach służby zdrowia

Rola europejskiego i krajowego dialogu społecznego w przekształceniach służby zdrowia

Lecznictwo szpitalne państw członkowskich Unii stało (a w pewnym sensie stoi nadal) przed globalnymi problemami. Poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych, zapewniających wzrost efektywności działania systemu, oraz zagwarantowanie dostępności świadczeń medycznych opartych na efektywnych standardach leczenia jest nie tyle możliwością, ile koniecznością. Projekt przygotowany przez Pracodawców RP przybliżył właściwe rozwiązania powyższych kwestii.

Punktem kulminacyjnym projektu była międzynarodowa konferencja objęta patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równości Szans, w której udział wzięli wysocy rangą przedstawiciele instytucji z prawie każdego kraju UE. Seminarium było urzeczywistnieniem idei współpracy między różnymi podmiotami usług medycznych. Zainteresowanie mediów i opinii publicznej tą tematyką wzmogły będące częścią projektu publikacje, które ukazywały się przed konferencją w prasie branżowej. Ekspertyzy, które powstały w ramach przedsięwzięcia, ugruntowały w świadomości społecznej nie tylko doniosłą rolę dialogu społecznego w rozwiązywaniu problemów służby zdrowia, lecz także wiodącą rolę Pracodawców RP w jego krzewieniu.

Namacalnym efektem projektu był przewodnik dla liderów służby zdrowia, zawierający analizę problemów i napięć społecznych związanych z przekształceniami w sektorze zdrowia oraz wskazówki co do tego, jak te kwestie łagodzić lub eliminować. Kompendium zawierało również tzw. katalog dobrych praktyk – przykładów mechanizmów dialogu społecznego, metod komunikacji w procesie przekształceń własnościowych, które pozwoliły na uzyskanie akceptacji personelu medycznego dla zmian w służbie zdrowia.

Czas realizacji: 1 grudnia 2007 r. – 31 lipca 2008 r.

Kwota dotacji: 535 837,12 zł.

Partnerzy: Europejskie Stowarzyszenie Pracodawców Szpitali i Opieki Zdrowotnej (HOSPEEM).

Cel główny: Zwiększenie świadomości na temat roli dialogu społecznego w przekształceniach służby zdrowia oraz zwiększenie biegłości w posługiwaniu się nim.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzenie wiedzy o europejskim dialogu społecznym wśród przedstawicieli branży medycznej z nowych krajów członkowskich i krajów aspirujących.
  • Wypracowanie modelowych rozwiązań, pozwalających skutecznie koegzystować publicznym i niepublicznym podmiotom branży.
  • Wypracowanie rozwiązań minimalizujących konsekwencje migracji białego personelu.

Newsletter

Udostępnij artykuł