Strona Głowna / Fundusze europejskie / Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy to pierwsza w Polsce instytucja monitorująca krajowy rynek pracy, stworzona przez organizację pracodawców. Dotychczas działające jednostki powstawały przy wojewódzkich urzędach pracy i zajmowały się obserwowaniem rynku pracy z punktu widzenia potrzeb publicznych służb zatrudnienia, których głównym zadaniem jest walka z bezrobociem.

Tymczasem systematyczne monitorowanie sytuacji na rynku pracy – choć pod innym kątem – leży również w interesie pracodawców. O ile bowiem ewolucja stopy bezrobocia może w pewnym stopniu interesować firmę, która dopiero zamierza wejść na dany rynek, o tyle informacje na ten temat w znacznie mniejszym mierze będą przydatne dla podmiotu już na rynku obecnego. Bardziej wartościowe są dla niego natomiast informacje o możliwościach znalezienia odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej czy choćby o ofertach szkoleń dla pracowników już zatrudnionych.

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy prowadzi wielowymiarowy, rzetelny i systematyczny monitoring tych rynków, polegający m.in. na diagnozowaniu głównych czynników wpływających na popyt i podaż pracy, analizowaniu historycznych i bieżących trendów oraz tworzeniu projekcji rozwojowych. Pozwala badać preferencje pracodawców, ich oczekiwania co do współpracy z lokalnymi urzędami pracy oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju tego rynku.

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy to dla przedsiębiorców nie tylko źródło cennych analiz, badań i projekcji, lecz także platforma wymiany informacji i baza danych o lokalnych rynkach pracy.

Dzięki systematycznemu pozyskiwaniu przez Obserwatorium informacji od pracodawców możliwe jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do oczekiwań przedsiębiorców (np. poprzez odpowiedni dobór szkoleń oferowanych osobom bezrobotnym), jak i wzmocnienie potencjału adaptacyjnego siły roboczej.

ORRP to instytucja grupująca naukowców z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Eksperci Obserwatorium posiadają nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną, lecz także doświadczenie w realizacji zakrojonych na szeroką skalę badań. W badania zaangażowani byli pracownicy najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy korzysta także z zaplecza eksperckiego Pracodawców RP.


Czas realizacji: 1 marca 2009 r. – 28 lutego 2011 r.

Kwota dotacji: 1 976 828,88 zł.

Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Cel główny: Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego osób na rynku pracy poprzez kształtowanie świadomości i zwiększanie wiedzy o trendach rynku pracy oraz potrzebach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, zgłaszanych przez pracodawców.

Cele szczegółowe:

  • Wielowymiarowy, systematyczny i rzetelny monitoring regionalnych rynków pracy.
  • Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy.
  • Wspieranie działań likwidujących bariery rozwoju przedsiębiorczości.

Newsletter

Udostępnij artykuł