Strona Głowna / Fundusze europejskie / Mediator pilnie poszukiwany

Mediator pilnie poszukiwany

Projekt „Mediator pilnie poszukiwany” koncentrował się na kwestii rozwiązywania sporów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Jest to szczególny rodzaj sporów, ponieważ na różnicę zdań często nakładają się odmienny poziom wiedzy o realiach gospodarczych i kondycji firmy oraz dysonans w sposobach komunikowania się. Z wyżej wymienionych względów pośredniczenie między stronami często powierza się mediatorom. Niestety jedynie niewielka część mediacji kończy się sukcesem, tzn. pogodzeniem stron lub zawarciem porozumienia. Przyczyną takiego stanu rzeczy często są niewystarczające kompetencje mediatorów. W tego typu sporach mediator musi wykazać się nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami negocjacyjnymi czy wiedzą psychologiczną, lecz także znajomością problemów pracodawców i pracowników, prawa, ekonomii czy księgowości. Równie istotne są łatwość nawiązywania relacji oraz umiejętność jasnego wyrażania się. Projekt „Mediator pilnie poszukiwany” miał na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności mediatorów w prowadzeniu mediacji, a przez to – zwiększenie ich skuteczności w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Szkolenia stacjonarne realizowane w projekcie adresowane były zarówno do czynnych mediatorów, figurujących na liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak i do „kandydatów” na mediatorów. Przez kandydatów należy rozumieć osoby zaangażowane w negocjacje ze związkami zawodowymi i dialog społeczny, zatrudnione w organizacjach i firmach będących członkami Pracodawców RP oraz pragnące w przyszłości ubiegać się o wpis na listę Ministerstwa.

Działania szkoleniowe skoncentrowane zostały na dwóch zasadniczych obszarach kompetencyjnych. Pierwszym z obszarów były kompetencje „miękkie”, wśród których wymienić można m.in. umiejętności negocjacyjne, skuteczne komunikowanie, wykorzystanie mechanizmów psychologii społecznej oraz zarządzanie konfliktem. Drugi obszar stanowiły kompetencje „twarde”, związane ze stosowaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu: prawa pracy, układów zbiorowych, finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

Oprócz szkoleń stacjonarnych projekt oferował również możliwość skorzystania ze szkoleń e-learningowych. W tych szkoleniach uczestniczyć mogą wszystkie osoby fizyczne i prawne zainteresowane tematyką mediacji i Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ARD). W ramach projektu Pracodawcy RP zrealizowali też kampanię informacyjną, promującą mediacje i korzyści płynące z ich stosowania. Kampania skierowana była do szerokiego grona odbiorców, tj. pracodawców, branżowych i regionalnych organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz innych osób fizycznych i prawnych, uczestniczących w dialogu społecznym lub zainteresowanych powiększeniem swojej wiedzy w tym zakresie.

Czas realizacji: 1 marca 2012 r. – 28 lutego 2013 r.

Kwota dotacji: 702 199,43 zł.

Cel główny: Zwiększenie skuteczności prowadzonych mediacji w sporach zbiorowych.

Cele szczegółowe:

  • Zrealizowanie szkolenia dla 10 mediatorów MPiPS z zakresu ekonomii, prawa pracy i mediacji.
  • Zrealizowanie szkolenia dla 10 mediatorów z umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
  • Zrealizowanie szkolenia dla 10 kandydatów na mediatorów z zakresu ekonomii, prawa pracy oraz umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
  • Zwiększenie wiedzy o zaletach mediacji w sporach zbiorowych u 1000 osób, które odwiedzą stronę WWW projektu lub skorzystają ze szkoleń e-learningowych.
  • Zwiększenie wiedzy o zaletach mediacji u 830 osób, które otrzymają prezentację nt. projektu.

Newsletter

Udostępnij artykuł