Strona Głowna / Fundusze europejskie / Kompetentny uczestnik dialogu społecznego

Kompetentny uczestnik dialogu społecznego

W dobie ogromnych zmian, jakie miały miejsce w ostatniej dekadzie, Polacy ciągle zapominają o podstawowych wartościach społecznych.

Niestety nie potrafią porozumiewać się za pomocą dialogu społecznego, w przeciwieństwie do krajów „starej” Unii Europejskiej. Brak jedności i umiejętności prowadzenia spójnego dialogu odbija swe piętno na wszystkich dziedzinach życia. Szczególnie istotne jest zrozumienie i umiejętne wykorzystanie dialogu na poziomie lokalnym i samorządowym. Projekt przyczynił się do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik.

Czas realizacji: III kwartał 2010 r. – IV kwartał 2011 r.

Kwota dotacji: 240 164,95 zł.

Partnerzy: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej (Lider projektu), Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Cel główny: Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych poprzez wyposażenie ich przedstawicieli w kompetencje i kwalifikacje niezbędne do pełnego, świadomego uczestnictwa w procesie dialogu społecznego, w szczególności na szczeblach zakładu pracy, regionalnym i branżowym.

Cele szczegółowe:

  • Organizacja seminariów (np. Partycypacja pracownicza w polskim prawie pracy i dyrektywach Unii Europejskiej).
  • Organizacja kursów szkoleniowych (np. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji).

Newsletter

Udostępnij artykuł