Strona Głowna / Fundusze europejskie / Centrum Monitoringu Legislacji

Centrum Monitoringu Legislacji

Dlaczego Pracodawcy RP monitorują legislację? Aby jak najwcześniej wychwytywać niekorzystne dla przedsiębiorców tendencje czy zapisy i – w miarę możliwości – skutecznie im przeciwdziałać. Aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i dać dobre narzędzie, pozwalające sprawnie poruszać się w gąszczu nowych przepisów. I wreszcie: aby o znaczących zmianach w przepisach nie dowiadywać się z opóźnieniem i w sposób fragmentaryczny.

Piętą achillesową polskiego systemu prawnego jest nie tylko ogromna liczba nowo powstających aktów i wciąż procedowanych różnorodnych projektów, lecz także mnogość instytucji mogących tworzyć prawo. To zaś praktycznie uniemożliwia samodzielne monitorowanie zachodzących zmian. Choć instytucje tworzące prawo mają obowiązek informowania o efektach swojej pracy, to sprowadzają go na ogół do publikowania krótkich notek na stronach internetowych – których zresztą i tak jest zbyt wiele, by można wszystkie na bieżąco śledzić. To wszystko sprawia, że „wyłuskanie” z tego gąszczu informacji zmian, które mają największy wpływ na prowadzenie biznesu, stanowi zadanie niezwykle trudne i w dużej mierze przekraczające możliwości przedsiębiorców.

Ideą, która przyświecała utworzeniu Centrum Monitoringu Legislacji, była – oprócz poprawy standardów polskiego prawa – chęć zwiększenia udziału przedsiębiorców w konsultacjach społecznych, zgodnie z zasadą nic o nas bez nas, nie zawsze przestrzeganą przez administrację publiczną.

Centrum Monitoringu Legislacji to pierwsza w Polsce instytucja, której zadaniem jest śledzenie tworzonego w Polsce prawa. To jedyne miejsce, w którym każdy może przeglądać poszczególne etapy prac legislacyjnych nad interesującymi go projektami aktów prawnych. To także jedyny portal pozwalający łatwo się zorientować, jakie zmiany są szykowane i wyczerpujące kompendium wiedzy dla przedsiębiorców z każdej branży.

W portalu zamieszczane są opinie i analizy ekspertów Pracodawców RP na temat projektowanych aktów oraz ekspertyzy zewnętrzne, co sprawia, że CML jest znakomitym narzędziem pracy także dla decydentów politycznych i dziennikarzy.

Każdy prezentowany projekt nowej regulacji można skomentować – powstaje w ten sposób prawdziwe forum przedsiębiorców i katalog merytorycznych uwag, nad których jakością czuwa zespół ekspertów CML. To wszystko zapewnia przedsiębiorcom możliwość wywierania wpływu na kształt i jakość stanowionego prawa oraz daje poczucie realnego współuczestniczenia w jego tworzeniu.

Czas realizacji: 1 października 2008 r. – 31 października 2009 r.

Kwota dotacji: 985 740,19 zł.

Partnerzy: Gdański Związek Pracodawców, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Związek Pracodawców Polska Miedź.

Cel główny: Zwiększenie uczestnictwa pracodawców w dialogu społecznym poprzez utworzenie CML, którego zadaniami są rzetelny monitoring stanowionego prawa oraz promocja współodpowiedzialności za tworzone prawo.

Cele szczegółowe:

  • Monitorowanie projektów źródeł prawa ważnych dla pracodawców czy prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie i koordynowanie konsultacji społecznych.
  • Wnioskowanie o zmiany zidentyfikowane w tym procesie.
  • Monitorowanie jakości, terminowości i powszechności konsultacji społecznych.

Newsletter

Udostępnij artykuł