Strona Głowna / Fundusze europejskie / Akademia Dialogu KPP

Akademia Dialogu KPP

Kampania informacyjno-promocyjna Akademia Dialogu Pracodawców RP zakładała szereg przedsięwzięć o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym. Pracodawcy RP pragnęli zreorganizować kulturę mediacji, w której ważne miejsce powinna zająć swoboda wymiany poglądów i idei. Projekt przyczynił się do rzeczywistego upodmiotowienia wszystkich grup dialogu i integracji lokalnej społeczności.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało m.in. osiem spotkań panelowych w innowacyjnej formule World Cafe. W spotkaniach tych brali udział pracodawcy, pracownicy, urzędnicy regionalnej administracji, studenci i przedstawiciele środowiska lokalnego (np. organizacji pozarządowych). Formuła World Cafe zakłada dialog w zróżnicowanych grupach roboczych, w mniej formalnej atmosferze, ale o kwestiach ważnych – zarówno tych podejmowanych przez partnerów społecznych na szczeblu centralnym, jak i będących jedynie lokalną bolączką. Podczas spotkania dyskutanci zmieniają grupy, wnosząc do każdej wciąż nowe idee. Siłą World Cafe jest różnorodność wypowiedzi, bowiem na znaczeniu tracą stanowisko i status rozmówców. Wszystko to ma na celu zaszczepienie zainteresowania dialogiem społecznym. Zróżnicowane platformy wymiany poglądów, przeprowadzone w ramach projektu, umożliwiły wypracowanie rozwiązań korzystnych dla wielu grup społecznych oraz przyczyniły się do zintensyfikowania współpracy administracji publicznej z pracodawcami w zakresie stanowienia prawa, realizacji niezbędnych reform i wdrażania zasad dobrego rządzenia. Zbliżyliśmy dwa dotychczas dość sobie odległe światy – oficjalnych instytucji dialogu społecznego i rzeczywistości lokalnej, kształtowanej wedle innych zasad gry.

Czas realizacji: 1 września 2009 r. – 31 października 2010 r.

Kwota dotacji: 1 857 098,02 zł.

Cel główny: Wzmocnienie aktywnego uczestnictwa pracodawców w dialogu społecznym na poziomie regionalnym i centralnym.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie wiedzy o metodach prowadzenia dialogu społecznego.
  • Zwiększenie partycypacji pracodawców w tym dialogu.
  • Aktywizacja (i zintensyfikowanie działań) struktur regionalnych Pracodawców RP.
  • Promocja dobrych praktyk i partnerstwa.   
  • Wzmocnienie zaplecza eksperckiego Pracodawców RP.

Newsletter

Udostępnij artykuł