Strona Głowna / Aktualności / Nowe prawo wodne

Nowe prawo wodne

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił ustawę prawo wodne które wzmocni zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną. 

Problemem funkcjonowania tego sektora pozostaje brak jasno sprecyzowanego systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej. Przewidziana jest również transpozycja dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991) oraz pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000). Spełniony został jeden z warunków ex ante, czyli warunków wstępnych dotyczący wykorzystania 3,5 mld euro z UE na inwestycje w gospodarce wodnej.

Newsletter

Udostępnij artykuł